Rapporten herderssector Alterra en Wetenschapswinkel

rapport Alterra

In februari 2016 kwam het rapport uit van Raymond Schrijver, Alterra: ‘Wie stuurt de herder? – Concurrentie of coöperatie? Natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes’. Het rapport is te downloaden op de website van de WUR via deze link. Samenvatting: Het rapport geeft een beeld van de financiële positie van de herders in de sector, van de knelpunten en van de betekenis die de herders hebben voor natuur en cultuurhistorie.

rapport WetenschapswinkelDiezelfde Raymond Schrijver publiceerde in maart 2016 samen met Judith Westerink een rapport vanuit de Wetenschapswinkel: ‘Een nieuwe economische basis voor de kudde in het Gulpdal? – Zoektocht naar draagvlak voor gescheperde begrazing met streekeigen Mergellandschapen’. Het is te downloaden via deze link.

Beide rapporten bieden argumenten om schaapskudden te ondersteunen vanwege de diensten die ze leveren voor ecosysteem en cultuurhistorie.

1e certificaten Kwaliteitsregeling ‘Schapen voor Natuur’

In april zijn de eerste certificaten van de kwaliteitsregeling ‘Schapen voor Natuur’ uitgereikt aan de schaapsherders Rob Adriaans van Schapenhouderij Adriaans en Marijke Dirkson van Landschapsbeheer Rinnegom. De kwaliteitsregeling borgt dat deelnemende schaapsherders volgens vastgestelde kwaliteitseisen werken. De kwaliteitseisen hebben betrekking op vakkundig werken in de natuur, het vaardig hoeden van schapen, het vakbekwaam verzorgen van schapen en honden en goed ondernemerschap. Lees meer op schapenvoornatuur.nl.

Sectoroverleg schapen

Twee keer per jaar wordt er een sectoroverleg gehouden met de gehele schapensector en het ministerie van EZ. Ook de VGSN is daarbij aanwezig. Het verslag van het overleg van 20 januari is hier te vinden: Sectoroverleg Schapenhouderij 20-1-2016. Besproken is onder andere:

  • Medicijngebruik in de schapenhouderij (presentatie resultaten enquête onder een aantal schapenhouders)
  • Termijn meldingen geboortes I&R (nu 6 maanden, discussie of dat korter kan/moet)
  • Monitoring Kritische stoffen (vooral antibiotica en groeihormonen, waarschijnlijk in 2017 verplicht)
  • Diergezondheid (Q-koorts, Chlamydia, blauwtong)
  • Overige onderwerpen (uitbetaling graasdierpremie, mestnormen)

Op 4 oktober is er weer een sectoroverleg. Heeft u vragen of suggesties voor onderwerpen die daar besproken moeten worden, neem dan contact op met Marjel Neefjes, grebbeveld@gmail.com

BTW begrazingswerk: 6% of 21%?

Al diverse jaren is onduidelijk welk BTW-tarief een herder/begrazer moet rekenen naar zijn opdrachtgever. Veelal wordt naar TBO’s 6% gerekend en bij stadsbegrazing 21%. Stichtingen en kleinschalige bedrijven zijn soms van BTW vrijgesteld. Zij rekenen geen BTW, maar mogen ook geen BTW aftrekken. Of dat feitelijk klopt valt nog te bezien. Iedereen met een schaapskudde verricht begrazingswerk in opdracht.

De Belastingdienst heeft zich recentelijk gebogen over het toe te passen BTW-tarief en heeft nu de uitspraak gedaan dat dit 21% in alle gevallen moet worden. Men is voornemens dit alle betrokkenen te laten weten. Een van de leden had dit kort geleden al te horen gekregen van de Belastingdienst maar in overleg met de fiscus mag tot 1 januari 2017 nog 6% geteld worden richting TBO’s als overgangssituatie.

Deze dreigende verhoging naar 21% zal in een aantal gevallen betekenen dat de herder feitelijk 15% duurder wordt. Het betreft hier immers vaak werk voor opdrachtgevers die geen BTW-verrekening kennen. Het bestuur zal zich in verbinding stellen met zowel de fiscus, het ministerie van EZ, het ministerie van Financiën als ook de politiek om aan deze ongewenste ontwikkeling mogelijk iets te doen.

Sjraar stelt een dossier op over BTW en begrazing. Leden die vragen of suggesties hebben voor deze discussie: neem contact op met Sjraar van Beek, info@wassum.nl.

Aanbestedingen: NM en SBB verschillen van mening

Bestuursleden Sjraar van Beek en Kees van Hee hebben in december 2015 gesprekken gehad met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over met name aanbestedingen. De drie gespreksthema’s waren:

  • Deelt men de mening van de VGSN dat begrazingswerk door schaapskuddes zich in veel gevallen niet leent voor aanbesteding?
  • Deelt men de mening van de VGSN dat gelden die beschikbaar komen voor begrazingswerk als geoormerkt moeten worden gezien?
  • Is men bereid professionalisering van begrazingswerk met schaapskuddes verder te ondersteunen in de hele breedte van de markt?

De reacties van NM en SBB waren totaal verschillend. NM en de VGSN waren het grotendeels eens. NM gaf aan met vaste bedrijven/herders te willen werken en aanbesteding zo veel mogelijk te vermijden. Waar de beschikbare gelden vandaan komen moet transparant zijn en professionalisering van de sector is belangrijk.

SBB had een heel andere kijk op de zaak. Aanbesteding van het werk is onvermijdbaar en zal waarschijnlijk bij alle begrazingsprojecten standaard worden. Het enige dat men kon toezeggen is dat men samen met de sector tot eerlijke aanbestedingstrajecten wil komen. Hiervoor is een interne medewerker aangewezen om dat samen met de herders uit te werken.

Aanvullend op deze gesprekken zullen Kees en Sjraar ook nog een aantal provinciale landschappen gaan spreken over hetzelfde thema, zoals Brabants Landschap, Gelders Landschap en Utrechts Landschap. Sjraar en Marjel Neefjes stellen een dossier samen over aanbestedingen.

Leden die vragen of suggesties hebben voor deze discussie: neem contact op met Kees van Hee, k.m.v.hee@TUE.nl.