lammetjes

ONZE DOELEN ZIJN:

 

Het bevorderen van de inzet van gescheperde schaapskudden voor:

 • Beheer van natuurgebieden zoals:  heide, schraalgraslanden, duinen en dijken, maar ook stadswallen en plantsoenen.
 • Behoud van cultuurhistorische waarden.
 • Instandhouding van oude schapenrassen.
 • Het vervullen van een recreatieve functie.

DIT DOEN WIJ DOOR:

 

 • Onderhouden van een platform voor kennisuitwisseling tussen de leden.
 • Public relations en promotie van gescheperdekudden voor natuurbeheer.
 • Belangenbehartiging richting overheid (rijk, provincies, gemeenten) en terreinegenaren zoals natuurmonumenten, staatsbosbeheer en particuleren.
 • Het bevorderen van  gestructureerde subsidies van de overheid.
 • Vertegenwoordiging in overlegorganen.
 • Het stimuleren en het adviseren bij eventueel nieuw te vormen schaapskudden.
 • Het jaarlijks organiseren van een landelijke contactdag.