VGSN is blij met aanpassing regelgeving Graasdierpremie

door VGSN-bestuurslid Sjraar van Beek

Kort geleden heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten dat er veranderingen gepland zijn voor de regelgeving rond de graasdierpremie (GDP). Aanleiding was kritiek van Europese Commissie op de praktijk van de toepassing van de GDP. De premie is bedoeld voor directe betalingen op schapen gehouden op niet subsidiabele grond als natuurgebieden en stadsparken. Brussel wilde meer zekerheid dat het geld ook vooral bij die schapenhouders terecht zou komen die hiermee te maken hebben. Daarbij waren er twee pijnpunten waar door de sector meermalen op is gewezen.

  • De indruk bestond dat ook dieren gehouden op subsidiabele landbouwgrond premie kregen.
  • Dat vaak onterecht forfaitair werd afgetrokken voor natuurgrazers die ook over graslanden beschikten, terwijl die dieren daar feitelijk niet liepen.

Hieronder geven we aan wat het ministerie heeft laten weten. Dit lijkt op het eerste gezicht een goede ontwikkeling. We moeten de uitwerking in de praktijk natuurlijk nog even afwachten. Al met al een mooi voorbeeld van het succesvol lobbyen door onze vereniging en onze zusterorganisaties LTO, LWPS en het Gilde.

Het ministerie heeft nu het volgende laten weten:

Na afstemming met de EC worden met ingang van 2019 onderstaande aanpassingen in de regeling doorgevoerd die beogen te borgen dat de steun terechtkomt bij houders van graasdieren die daadwerkelijk op niet subsidiabele gronden grazen. De ruimte die in de regeling zat, waardoor houders van graasdieren die feitelijk niet in natuurterreinen graasden toch van de regeling konden profiteren, komt daarmee te vervallen;

  • De aanvrager van de graasdierpremie dient in de Gecombineerde Opgave te verklaren, dat de schapen en/of  het vrouwelijke vleesvee waarvoor subsidie aangevraagd wordt, in de gehele periode vanaf  15 mei tot en met  15 oktober, uitsluitend extensief gehouden worden op niet subsidiabele landbouwgrond (zoals heide, duinen, kwelders en stadsparken).Als de dieren eerder worden afgevoerd van het bedrijf zal de premie naar rato worden berekend.
  • Tijdens de controles ter plaatse dient de aanvrager aan te tonen door middel van schriftelijk bewijs (bijv. de gecombineerde opgave, een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal) om welke percelen het gaat en dat hij deze gronden in gebruik heeft voor begrazing in de periode vanaf 15 mei tot en met 15 oktober (bewijslast ligt bij de aanvrager). Dit wordt ter plaatse geverifieerd.

Door deze aanpassingen komt de subsidievoorwaarde van de graslandaftrek te vervallen. De peildatum wordt 15 mei, zijnde de datum waarop de dieren op het bedrijf aanwezig moeten zijn. De overige subsidievoorwaarden blijven gehandhaafd.

 

Met deze aanpassingen kan de graasdierpremie regeling behouden blijven voor de sector. Eind volgend jaar zal de regeling geëvalueerd worden.

 

Daarnaast heeft de Europese Commissie het standpunt ingenomen dat de toegepaste drempel in de regeling (het minimaal uit te betalen bedrag van 1000 euro per aanvrager) discriminatoir is. Deze drempel zal met ingang van 2019 niet worden gecontinueerd. Het bedrag aan GP zal worden meegeteld in de berekening van de ondergrens van 500 euro die geldt voor de directe betalingen.

RVO zal via de gangbare communicatie kanalen de sector hier verder over informeren.

Belevenisboerderij Schieveen

Landelijke Herdersdag: vrijdag 9 november 2018 Rotterdam

Vrijdag 9 november 2018

Locatie:  Belevenisboerderij Schieveen
Oude Bovendijk 220
3046 NL Rotterdam

Op de Landelijke Herdersdag 2018 zijn we te gast bij Martin Oosthoek van stadsbegrazingsbedrijf Oosthoek Landschapsbeheer. Ook runt hij Belevenisboerderij Schieveen in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten.

PROGRAMMA

11.00        ontvangst met koffie/thee
11.15        presentatie Henk van de Does (gemeente Rotterdam) over hun keuze voor stadsbegrazing
11.45        presentatie Martin Oosthoek over de realisatie, het bedrijfsmodel en het verdienmodel van Belevenisboerderij Schieveen
12.30        presentatie van Bob de Hartog (Natuurmonumenten) over de samenwerking
13.00        lunchbuffet
14.00        excursie over Belevenisboerderij en naar de stal (in een kas)
16.00        borrel (drankje + hapje)

 

Aanmelden

I.v.m. de lunch en borrel horen wij graag met hoeveel personen u komt. Mail dit naar grebbeveld@gmail.com.

 

Kosten

VGSN-leden kunnen per lid met 2 personen gratis naar de Herdersdag. Overige deelnemers en niet-leden betalen €25 per deelnemer (studenten Herdersopleiding Helicon €17,50). U kunt dit bedrag vooraf overmaken op rekeningnummer NL87 RABO 0118894978 t.n.v. VGSN. Als u het niet heeft overgemaakt, kunt u het ter plekke cash voldoen (of desnoods met uw mobiele betaalapp overmaken).

Exloo

Landelijke Herdersdag vr 10 november 2017 in Exloo

Ook dit najaar is er weer de Landelijke Herdersdag van de VGSN. Ook niet-leden zijn welkom.

Locatie:  Fletcher Hotel De Hunzebergen
Valtherweg 36
7875 TB Exloo

 

PROGRAMMA

11:00        Ontvangst gasten/herders
11:15        Lezing van Bjorn van der Veen (Wild Beheers Eenheid Hondsrug)
11.45        Lezing van boswachter Martijn Harms (SBB) over heideterrein het Molenveld
12:30        Verslag Kees van Hee over The Big Sheep Tour in Brabant – kosten en baten
13:00        Lunch
14:00        Excursie met herder Monique Tielen naar het Molenveld (op loopafstand, golfkar beschikbaar voor wie slecht ter been is)
16:00        Hapje, drankje

Aanmelden

I.v.m. de lunch en borrel horen wij graag met hoeveel personen u komt. Mail dit naar grebbeveld@gmail.com.

Kosten

Deelname kost €20 per persoon (voor VGSN-leden geldt: twee mensen mogen kosteloos komen, de volgende betalen €20). U kunt dit bedrag vooraf overmaken op rekeningnummer NL87 RABO 0118894978 t.n.v. VGSN. Als u het niet heeft overgemaakt, kunt u het ter plekke cash voldoen (of desnoods met uw mobiele betaalapp overmaken).

Begrazing natuurterreinen door schaapskuddes valt in lage BTW-tarief

LTO Nederland, de Vereniging van Gescheperde Schaapskuddes (VGSN) en VLB hebben met succes gepleit voor toepassing van het lage BTW-tarief (6%) voor begrazing van natuurterreinen door schaapskuddes. Recent heeft de Belastingdienst besloten om haar standpunt te herzien nadat zij eerder oordeelde dat het hoge tarief van toepassing was.

Het begrazen van natuurgebieden door schapen kenmerkt zich als aangenomen werk in de agrarische sfeer met een eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat van de opdrachtnemer. Daarbij is de begeleiding van de kuddes schapen door een of meer schaapherders onontbeerlijk en is begrazing vaak de beste en in een aantal gevallen de enige mogelijkheid tot beheersing van de grasgroei in natuurgebieden. De Belastingdienst heeft LTO Nederland en de VGSN daarom laten weten dat het begrazen van natuurgebieden in opdracht van natuurorganisaties die (gedeeltelijk) zijn aangemerkt als bosbouwer onder het lage BTW-tarief valt.

LTO Nederland en de VGSN zijn blij met deze herziening die ondernemers duidelijkheid geeft.

Voor meer info zie bijgaande uitleg van de Belastingdienst

Vacature herder schaapskudde Nunspeet

De Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN) is sinds december 2008 eigenaar van de schaapskudde die wordt gehouden in de schaapskooi in Elspeet. De kudde bestaat uit ca 200 ooien en lammeren.  In verband met beëindiging van de werkzaamheden van de herder, zijn wij met ingang van 1 juli 2017 op zoek naar een

ervaren fulltime schaapherder

De kudde wordt ingezet voor de begrazing van de heidevelden in eigendom van de Gemeente Nunspeet. Dit betekent dat de kudde in het graasseizoen alle dagen lange graastijden kent. De herder bepaalt samen met de terreinbeheerder de inzet van de kudde in het gebied door middel van een begrazingsplan.

 

Wij zoeken een herder met het volgende profiel:

• Grote affiniteit met schapen en schaapskuddes

• Sterk op het gebied van plannen en organiseren

• Kwaliteit op het gebied van aansturen (hulpherders en vrijwilligers)

• Samenwerkingsgericht (bestuur, hulpherders, vrijwilligers)

• Proactief, positief en initiatiefrijk

• Stabiel en stressbestendig

• Een goed reflecterend vermogen

• Sterk in communicatie (richting team en publiek)

 

Daarnaast beschik je over een MBO+ werk- en denkniveau, heb je affiniteit met de natuur in het algemeen, beschik je over goede digitale/administratieve vaardigheden en weet je op de juiste manier om te gaan met moderne media als facebook. Tevens ben je bereid je in alle aspecten van het herdersvak te blijven bekwamen en in de regio te wonen.

De dagelijkse werkzaamheden laten zich als volgt omschrijven:

– Het dagelijks verzorgen, voeden en hoeden (met eigen hond(en)) van de schapen op de heide van Elspeet en Vierhouten

– Heidebeheer en onderhoud middels begrazing en uitvoering van het begrazingsplan

– Het uitvoeren van het medisch jaarplan en het monitoren van de gezondheid van de kudde, klauwbekappen, ontwormen en behandeling van zieke schapen, in samenspraak met de dierenarts

– Het geven van voorlichting over de kudde aan bezoekers bij de kooi en op de heide

– Verzorging en onderhoud van de kooi en het terrein rond de kooi

– Ondersteuning van het bestuur bij PR evenementen als lammetjesdag en schaapscheerdersfeest en het geven van leiding aan de scheerders

– Het bijhouden van de online administratie zoals I&R registratie en mestboekhouding

– Het beheer van de schapenweiden zoals bemesting en voerwinning

– De aankoop en opslag van stro, hooi e.d.

– Het samenwerken met hulpherders, het bestuur en de gemeente

– Het beslissen over aan en verkoop van lammeren en schapen

Stuur je cv en motivatiebrief voor 1 juli naar Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet, Laan 43, 8071JH Nunspeet of naar jan.vanunen@kpnmail.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met Jan van Unen, voorzitter SSGN (06-26849552)

 

Herdersdag 2017 op 10 november in Exloo

Voor de jaarlijkse Herdersdag die de VGSN altijd organiseert zijn we dit jaar te gast bij de Schaapskudde Exloo. De Herdersdag vindt plaats op vrijdag 10 november (reserveer die dag dus alvast) in Hotel de Hunzebergen, op loopafstand van de excursie in de middag op het Molenveld.

Zoals gebruikelijk beginnen we met de jaarvergadering van de VGSN, waar we het in elk geval zullen hebben over een nieuwe structuur voor abonnementskosten, om de vereniging te kunnen professionaliseren. Uiteraard komen ook de onderwerpen graasdierpremie, I&R, aanbestedingen en BTW weer terug. Graag horen we verzoeken voor andere agendapunten; mail die aan secretaris Sjraar van Beek, info@wassum.nl.

Daarna volgt een inhoudelijk programma, waarvoor alle herders van Nederland zijn uitgenodigd, ook niet-leden.

Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!

Voor wie van ver komt: het is mogelijk in Hotel de Hunzebergen te overnachten (€79 per kamer, incl ontbijt).

Herders bieden brandbrief aan aan Tweede Kamer

Vandaag hebben vier herdersclubs een brandbrief aangeboden aan de Tweede Kamer. Zij vinden dat er nu eens een definitieve oplossing moet komen voor de problemen van de herders moet komen, en vragen 4,5 miljoen. De aanbieders zijn het Gilde van Traditionele Schaapherders, de Vereniging Gescheperde Schaapkuddes Nederland (VGSN), de Landelijke Werkgroep Professionele Schaaphouders (LWPS) en de LTO-vakgroep schapenhouderij.

In de media:

Lees hier de volledige Brandbrief Schaapskuddes.

20161111_154411

100 herders op Landelijke Herdersdag 2016 Loonse en Drunense Duinen

Op 11 november 2016 zijn zo’n 100 herders uit heel Nederland op bezoek in de Loonse en Drunense Duinen voor de Landelijke Herdersdag, georganiseerd door de VGSN.

De dag begint met de Algemene Ledenvergadering van de VGSN, waarin onder andere nieuws over de perikelen rond de graasdierpremie en de BTW.

Heideboerderij

Daarna is de dag open voor alle Nederlandse herders, lid of geen lid. Loek Hilgers vertelt over het concept heideboerderij, waar collega-herdersclub het Gilde van Traditionele Schaapherders van onderzoekt of het een werkbare vorm is voor herders, zodat ze meer zekerheid hebben en een bijdrage leveren aan de gesloten stofkringloop zoals die eeuwenlang fungeerde. Meer info over de heideboerderij.

Boswachter tevreden over schapenbegrazing

Vervolgens komt boswachter Lex Querelle aan het woord, die namens Natuurmonumenten opdrachtgever is voor schapenbegrazing in onder andere de Loonse en Drunense Duinen. Hij werkt al jarenlang plezierig samen met begrazingsbedrijf De Lachende Ooi van Bart van Ekkendonk. Hij vertelt wat de meerwaarde is van schapenbegrazing voor dit gebied: onder andere de ontwikkeling van heide, het tegengaan van vergrassing en het openhouden van de zandverstuivingen.

Op bezoek bij schaapskudde Loonse en Drunense Duinen

Na de lunch neemt Bart van Ekkendonk ons mee het gebied in. Op deze zonnige najaarsdag genieten we van een prachtig gebied, maar Bart vertelt dat het ook heel zwaar kan zijn: hoe het in de zomer vreselijk heet kan zijn, dat er nergens water beschikbaar is, dat herders, schapen en auto’s zwaar te lijden hebben van het mulle zand. Maar hij bereikt mooie natuurresultaten met zijn schaapskudde en Natuurmonumenten is zeer tevreden.

Bart van Ekkendonk op VGSN-herdersdag

Bart van Ekkendonk van De Lachende Ooi laat zijn kudde zien in de Loonse en Drunense Duinen tijdens de Landelijke Herdersdag van de VGSN (11 november 2016)

Landelijke Herdersdag

Graag nodigen we u uit voor de Landelijke Herdersdag op vrijdag 11 november 2016. We gaan op bezoek in de Loonse en Drunense duinen. Alle herders zijn van harte welkom.

PROGRAMMA

10:45        Ontvangst gasten/herders met koffie/thee

11:00        Lezing herder Loek Hilgers over het concept heideboerderij

12:00        Lezing van boswachter Lex Querelle over beheer Loonse en Drunense Duinen

13:00        Lunch

14:00        Excursie met Bart van Ekkendonk naar Loonse en Drunense Duinen (op loopafstand), inclusief bezoek aan een van de schaapskuddes van De Lachende Ooi

15:30        Hapje, drankje en groepsfoto

 

Locatie:  De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, 5171 RL Kaatsheuvel

 

Voor niet-VGSN-leden zijn de kosten voor de Herdersdag € 15 per persoon. U kunt dit bij de ingang betalen (u kunt niet pinnen). Wilt u zich wel aanmelden en laten weten met hoeveel personen u komt? Mail dit naar grebbeveld@gmail.com.

Postillion-overleg met andere herdersclubs

Naar aanleiding van deze rapporten, de discussie over aanbestedingen en de betalingen van de Q-koortentingen roept het VGSN-bestuur op 23 juni 2016 weer het Postillion-overleg bij elkaar, een overleg met het Gilde van Traditionele Schaapherders en de LWPS (Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders).

Heeft u inbreng of vragen, neem dan contact op met Kees van Hee, k.m.v.hee@TUE.nl.